WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Studia magisterskie

OSTATNI SEMESTR

ZA DARMO!!! 

 

ZADZWOŃ DO NAS

tel. 74 8477 000

e-mail: rekrutacja@wwszip.pl

 

Studia II-go stopnia - magisterskie:

ZARZĄDZANIE

PEDAGOGIKA

 

ZAJĘCIA W SOBOTĘ I W WYBRANE NIEDZIELE !!!

(dwa razy w miesiącu)

 

Przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
a o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia II - go stopnia z Uczelnią oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Istnieje możliwość zarezerwowania miejsca poprzez wysłanie zgłoszenia on-line, które dostępne jest na stronie internetowej Uczelni.

OD KANDYDATÓW WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:


1. Kwestionariusz osobowy
2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (kserokopia - oryginał/odpis do wglądu).
3. Suplement (część B do dyplomu) lub wypis z indeksu studiów I-go stopnia
    (kserokopia - oryginał do wglądu)
4. Świadectwo dojrzałości (kserokopia - oryginał do wglądu).
5. Zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku studiów I-go stopnia - dla osób ubiegających się
    o stypendium naukowe 
   (przerwa pomiędzy zakończeniem, a rozpoczęciem studiów nie może być dłuższa niż 1 rok).
6. Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu).
7. Dwie jednakowe fotografie (37x52 mm).

8. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni:
                                 PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532

 

Na podstawie powyższych dokumentów zawierana jest umowa o naukę oraz warunkach odpłatności za studia II-go stopnia!!!

 

Podania kandydatów na I rok studiów wraz z kompletem niezbędnych dokumentów można składać w

Biurze Rekrutacji, ul. Wrocławska 10 w Wałbrzychu, pokój nr 3.

Godziny pracy Biura Rekrutacji: od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 16.00

 

Biuro Rekrutacji:
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych

gg 5319144
tel. 74 84 77 000
e-mail: rekrutacja@wwszip.pl

 

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Pliki do pobrania:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - STUDIA MAGISTERSKIE - R.A. 2017/2018