WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Online Studia podyplomowe

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ

1. Kierunek studiów podyplomowych

2. Dane identyfikacyjne kandydata

Nazwisko
Imię
Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

3. Adres zamieszkania

Ulica
Miasto
Kod pocztowy
Telefon kontaktowy
E-mail

4. Ukończone studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie

Nazwa uczelni
Kierunek studiów
Rok ukończenia
Miasto