WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
PSYCHOPEDAGOGIKA I POMOC RODZINIE
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW:  Studia adresowane są z jednej strony do absolwentów zainteresowanych problematyką dziecka i rodziny w obszarze edukacji, pracy opiekuńczej czy resocjalizacji oraz do osób zajmujących się taką problematyką zawodowo, jak: psychologowie, pedagogowie, pracownicy socjalni, socjologowie, rodzice, nauczyciele, kuratorzy sądowi, prawnicy. Studia te adresowane są także do osób, które podjęły lub chcą podjąć decyzję o utworzeniu rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej lub adopcyjnej i poszukują niezbędnej wiedzy potrzebnej im do odpowiedzialnego podjęcia związanych z tą decyzją zadań.
 
CEL STUDIÓW: Doskonalenie kluczowych kompetencji psychologicznych i społecznych, niezbędnych dla efektywnego stosowania wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w pracy z dzieckiem i rodziną.
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry.
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 1. Psychologia rozwojowa 
 2. Przemiany współczesnej rodziny
 3. Umiejętność skutecznej komunikacji 
 4. Problemy psychologiczne rodziny 
 5. Współczesne kierunki psychoterapii
 6. Psychopedagogika kreatywności
 7. Psychologia konfliktu
 8. Formy pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych
 9. Diagnoza i wsparcie pedagogiczne dziecka i rodziny
 10. Psychopatologia życia rodzinnego – case study
 11. Komunikacja interpersonalna – warsztaty
 12. Rozwiązywanie problemów- warsztaty
 13. Trening integracyjny 
 14. Stres i metody radzenia sobie z nim – warsztaty
 15. Seminarium dyplomowe
 
 
Zapraszamy do rejestracji on-line! 
 
Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778 
podyplomowe@wwszip.pl

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1290 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 2780 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl