WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia kierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, filozofii, socjologii, teologii bądź nauk o rodzinie zatrudnione jako nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni. Adresatami oferty są także  pracownicy punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, pielęgniarki środowiskowe, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni, pracownicy klubów i świetlic środowiskowych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni zdrowia psychicznego.
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 1. Psychologia uzależnienia
 2. Patologie życia społecznego 
 3. Medyczne aspekty uzależnienia
 4. Podstawy wiedzy na temat uzależnień
 5. Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
 6. Warsztat komunikacji interpersonalnej i umiejętności społecznych
 7. Warsztat asertywności i umiejętności wychowawczych
 8. Diagnostyka psychopedagogiczna
 9. Prawne regulacje dotyczące przemocy i uzależnień
 10. Interwencja kryzysowa i  profilaktyczna
 11. Programy profilaktyczne – konstrukcja i ewaluacja
 12. Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi społecznie i ich rodzinami
 13. Metodyka pracy terapeutycznej - metody i formy terapii uzależnień
 14. Profilaktyka i terapia osób niedostosowanych społecznie
 15. System lecznictwa odwykowego w Polsce
 16. Grupy samopomocowe w leczeniu uzależnień
 17. Interdyscyplinarna współpraca w przeciwdziałaniu uzależnieniom.
 18. Praktyka
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 878 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3085 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl