WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
SPEKTRUM AUTYZMU ORAZ CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJOWE - DIAGNOZA I TERAPIA

Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i innych placówek, absolwentów posiadających przygotowanie pedagogiczne. 

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW: absolwenci szkół wyższych kierunków pedagogika i psychologia, nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

OPIS STUDIÓW: celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje terści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizaujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi spacjalistami. 

OKRES REALIZACJI STUDIÓW: studia trwają 3 semestry (w tym on-line). Program obejmuje 230 godzin dydaktycznych oraz 120 godzin praktyki zawodowej. Studia kończą się napisaniem pracy końcowej i jej obroną. 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW: 

1. Psychologia rozwoju - podstawy teoretyczne rozwoju dzieci i młodzieży, główne koncepcje rozwojowe, podstawy diagnostyki dzieci i młodzieży.

2. Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii.

3. Autystyczne spektrum zaburzeń - etiologia, specyfika rozwojowa, rewalidacja. 

4. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu.

5. Wczesny autyzm dziecięcy - diagnoza i terapia - psychostymulacja i psychokreacja, rewalidacja dzieci przedszkolnych i uczniów edukacji wczesnoszkolnej. 

6. Zespół Aspergera - diagnoza i terapia - psychostymulacja i psychokorekcja, wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja. 

7. Metodyka wychowania i kształcenia przedszkolnego dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju.

8. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

9. Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju w edukacji wczesnoszkolnej. 

10. Metodyka nauczania osób ze spektrum autyzmu w III i IV etapie edukacyjnym.

11. Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu.

12. Kształtowanie mowy i języka u dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju.

13. Metody stymulacji rozwoju dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju.

14. Główne obszary terapii psychologicznej osób ze spektrum autyzmu.

15. Metody terapeutyczne wykorzystywane w pracy z osobami ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi.

16. Edukacja w szkole masowej. Kompetencje nauczyciela w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. 

17. Rodzina w terapii i edukacji dziecka z autyzmem oraz zespołem Aspergera.

18. Seminarium

19. Praktyka zawodowa - 120 godzin.

CENA: 3 185 zł

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk Uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego. 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 1028 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3335 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl