WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZYCIEL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: studia podyplomowe Nauczyciel praktycznej nauki zawodu skierowane są do osób posiadających przygotowania pedagogicznego, które ukończyły studia  drugiego stopnia (magisterskie) i chcą uzyskać metodyczne i merytoryczne kompetencje umożliwiające prowadzenie zajęć z obszaru praktycznej nauki zawodu..

 

CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Program studiów pozwala przygotować nauczyciela do samodzielnego tworzenia metodyki praktycznej nauki zawodu w różnych specjalnościach. Absolwent będzie przygotowany na dokonywanie zmian w swoim warsztacie dydaktyczno-metodycznym związanych z postępem technicznym i dyktowanych zmianami w gospodarce krajowej i światowej.

 

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

 

CZAS TRWANIA: studia trwają trzy semestry (350 godziny)

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 

1)       Tendencje rozwojowe w gospodarce globalnej

2)      Przemiany edukacyjne uwzględniające kształcenie modułowe,

3)      Metody i sposoby prowadzenia zajęć z młodzieżą i z dorosłymi

4)      Psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy zawodowej fizycznej i umysłowej,

5)      Zasad i metod prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu,

6)      Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela praktycznej nauki zawodu

7)      Zasady ochrony ppoż i udzielanie pierwszej pomocy

8)      Zasady BHP i odpowiedzialność prawna opiekuna

9)      Krajowe Ramy Kwalifikacji w kształceniu zawodowym

10)   Innowacyjne techniki edukacyjne

11)    Zastosowanie technologii informacyjnej w kształceniu zawodowym

12)   Dydaktyka w kształceniu zawodowym

13)   Kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego

14)   Praktyka zawodowa

15)   Seminarium dyplomowe

 

CENA: 2 900

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 933 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3050 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl