WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZYCIEL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU (dla osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego)

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: studia podyplomowe Nauczyciel praktycznej nauki zawodu skierowane są do osób nie posiadających przygotowania pedagogicznego, które ukończyły studia  techniczne drugiego stopnia (magisterskie)

CEL STUDIÓW: nadanie słuchaczom kwalifikacji pedagogicznych i przygotowanie ich do wykonywania zawodu nauczyciela praktycznej nauki zawodu w obszarze specjalności: elektrycznych, informatycznych, mechanicznych i budowlanych. Studia podyplomowe umożliwią uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych osobom zatrudnionym dotychczas w innych działach gospodarki i podjęcie przez nich pracy w szkołach, warsztatach szkolnych, itp.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

CZAS TRWANIA: studia trwają trzy semestry (390 godziny)

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 

1.       Pedagogika ogólna

2.      Psychologia ogólna z elementami psychologii społecznej

3.      Psychologia rozwojowa i wychowawcza

4.      Podstawy dydaktyki

5.      Tendencje rozwojowe w gospodarce globalnej

6.      Przemiany edukacyjne uwzględniające kształcenie modułowe,

7.      Metody i sposoby prowadzenia zajęć z młodzieżą i z dorosłymi

8.      Psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy zawodowej fizycznej i umysłowej,

9.      Zasad i metod prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu,

10.   Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela praktycznej nauki zawodu

11.    Zasady ochrony ppoż i udzielanie pierwszej pomocy

12.   Zasady BHP i odpowiedzialność prawna opiekuna

13.   Krajowe Ramy Kwalifikacji w kształceniu zawodowym

14.   Innowacyjne techniki edukacyjne

15.   Zastosowanie technologii informacyjnej w kształceniu zawodowym

16.   Dydaktyka w kształceniu zawodowym

17.   Kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego

18.   Praktyka pedagogiczno-dydaktyczna (150h)

19.   Seminarium dyplomowe

 

CENA: 3 400

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 1100 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3550 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl