WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
DIAGNOSTYKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - BUDOWA, EKSPLOATACJA, NAPRAWA

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: studia adresowane są nauczycieli pragnących uzyskać przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotów z zakresu diagnostyki   samochodowej oraz do osób posiadających wyższe wykształcenie I lub II stopnia, które są związane bezpośrednio lub pośrednio z sektorem motoryzacyjnym, inżynierią ruchu drogowego zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zagadnień diagnostyki motoryzacyjnej. 

 

CEL STUDIÓW: nabycie przez ich uczestników kwalifikacji i wiedzy w zakresie działania, budowy  oraz eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych, oceny stanu technicznego i przyczyn występowania uszkodzeń, Tematyka studium podyplomowego jest zgodna z wymogami dotyczącymi studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć).

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów {prowadzony w formie tradycyjnej jaki i eNauki} odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

CZAS TRWANIA: studia trwają trzy semestry (350 godzin)/90 punktów ECTS

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 

1)       Tendencje rozwojowe w technice samochodowej

2)       Podstawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

3)       Współczesne środki transportu lądowego

4)       Ochrona środowiska

5)       Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia w technice samochodowej

6)       Podstawy diagnostyki pojazdowej

7)       Problemy współczesnej eksploatacji pojazdów

8)       Inżynieria ruchu drogowego

9)       Pojazd bezpieczny i inteligentny

10)   Metody diagnozowania pojazdów

11)   Uszkodzenia i technika napraw pojazdów.

12)   Organizacja i wyposażenie stacji kontroli pojazdów (SKP)

13)   Diagności i ich uprawnienia

14)   Systemy elektroniczne pojazdów i ich diagnozowanie

15)   Systemy zarządzania jakością w diagnostyce pojazdów samochodowych

16)   Bezpieczeństwo na SKP

17)   Marketing i współpraca z klientami

18)   Krajowe Ramy Kwalifikacji w kształceniu zawodowym

19)   Zastosowanie technologii informacyjnej w kształceniu zawodowym

20)   Dydaktyka w kształceniu zawodowym.

21)   Seminarium

 

CENA: 3 100

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 1000 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3250 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl