WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
ASYSTENT UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne planujący podjąć pracę w charakterze asystenta ucznia niepełnosprawnego, a także do tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie kształcenia specjalnego.
 
CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji asystenta ucznia niepełnosprawnego zgodnie z Rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a w szczególności nabycie przez słuchaczy  praktycznych  umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.
 
ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.
 
CZAS TRWANIA: studia trwają trzy semestry (350 godziny)
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 
 
 
1) Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
 
2) Podstawy pedagogiki specjalnej,
 
3) Prawidłowości rozwoju emocjonalnego i społecznego
 
4) Genetyczne podłoże niektórych trudności w uczeniu się,
 
5) Funkcjonowanie zdrowotne uczniów z nieadekwatnymi osiągnięciami szkolnymi
 
6) Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 
7) Dziecko z ADHD w szkole
 
8) Praca z uczniem o zakłóconym  rozwoju emocjonalnym i społecznym,
 
9) Uczeń o obniżonym poziomie rozwoju intelektualnego,
 
10) Specyfika pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera
 
11) Metodyka zajęć terapeutycznych dla osób z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 
12) Psychologiczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 
13) Metodyka zajęć z dzieckiem niedowidzącym, niedosłyszącym i z niepełnosprawnością złożoną
 
14) Planowanie pracy rewalidacyjnej dla dziecka niepełnosprawnego
 
15) Praca z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną
 
16) Diagnoza funkcjonalna i projektowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 
17) Praca z rodziną ucznia z niepełnosprawnością
 
18) Dydaktyka specjalna
 
19) Kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego
 
20) Praktyka zawodowa
 
21) Seminarium dyplomowe
 
 
WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 1500 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3250 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl