• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
PEDAGOGIKA SPECJALNA
CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne pragnący  nabyć kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi różnego stopnia w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych Absolwenci nabywają także uprawnienia do pracy na stanowisku pedagoga specjalnego, doradcy – konsultanta w instytucjach opieki i wychowania w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, a także w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 
CEL STUDIÓW: wyposażenie słuchaczy w wiedzę o niepełnosprawności umysłowej, rozwoju i funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych oraz zapoznanie z warsztatem metodycznym (nabycie przez słuchaczy  praktycznych  umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi).
 
ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.
 
CZAS TRWANIA: studia trwają trzy semestry (350 godziny)
 
 
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 
1) Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
 
2) Podstawy pedagogiki specjalnej,
 
3) Metodyka zajęć terapeutycznych dla osób z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 
4) Psychologiczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 
5) Metodyka zajęć z dzieckiem niedowidzącym, niedosłyszącym i z niepełnosprawnością złożoną
 
6) Planowanie pracy rewalidacyjnej dla dziecka niepełnosprawnego
 
7) Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 
8) Praca z uczniem ze spektrum autyzmu
 
9) Praca z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną
 
10) Diagnoza funkcjonalna i projektowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 
11) Praca z rodziną ucznia z niepełnosprawnością
 
12) Dydaktyka specjalna
 
13) Kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego
 
14) Praktyka zawodowa
 
15) Seminarium dyplomowe
 
 
WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 1500 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3250 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl