WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych