WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: oferta skierowana jest do pracowników inspekcji sanitarnej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje mając na celu awans zawodowy a także dla osób reprezentujących podmioty mające w swej działalności styczność z organami inspekcji sanitarnej – wszystkich pracodawców, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze (działalność produkcyjną i gastronomiczną), oraz podmioty wykonujące działalność leczniczą.

CEL STUDIÓW: kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych niezbędnych do prowadzenia spraw należących do właściwości inspekcji sanitarnej – zarówno jako pracownik organu jak i strona lub jej pełnomocnik.

 

ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA STUDIÓW:  studia trwają dwa semestry (190 godzin), zajęcia  w  formie  wykładów, ćwiczeń i  seminariów  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych  w soboty i niedziele, według ustalonego harmonogramu.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 

1)      Wprowadzenie do ustawodawstwa sanitarnego

2)      Prawo administracyjne w praktyce inspekcji sanitarnej

3)      Żywienie człowieka

4)      Bezpieczeństwo żywności

5)      Epidemiologia

6)      Zwalczanie chorób oraz szczepienia ochronne

7)      Higiena komunalna

8)      Organizacja ochrony zdrowia

9)      Inspekcja sanitarna w procesie inwestycyjnym

10)  Promocja zdrowia

11)  Nadzór nad placówkami wychowania i nauczania

12)  Higiena pracy

13)  Informacja naukowa w działaniu inspekcji sanitarnej

14)  Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY : podanie z prośbą o przyjęcie na studia  podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego.

Szczegółowych informacji udziela Dziekanat Studiów Podyplomowych - tel. 74 844 45 56 lub mailowo podyplomowe@wwszip.pl

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1300 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 2600 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl