• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
OCHRONA DANYCH NIEJAWNYCH I BIZNESOWYCH

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: absolwenci studiów wyższych realizujących problematykę z obszaru ochrony informacji niejawnych w: administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, czyli do osób, które kreują i odpowiadają za funkcjonowanie systemu ochrony informacji w swoich jednostkach organizacyjnych. Program studiów skierowany jest także do osób planujących w przyszłości realizować się zawodowo na stanowiskach: peł­no­moc­ni­ków ochro­ny informacji niejawnych i ich zastęp­ców, kie­row­ni­ków i pra­cow­ni­ków kan­ce­la­rii taj­nych, ad­mi­ni­stra­to­rów sys­te­mów teleinformatycz­nych, in­spek­to­rów bez­pie­czeń­stwa te­le­in­for­ma­tycz­ne­go oraz se­kre­ta­ria­tów.

CEL STUDIÓW: celem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych. Jesteśmy w przededniu harmonizacji przez instytucje Unii Europejskiej  przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Przewidują one między innymi  powołanie w  instytucjach administracji publicznych inspektora ochrona danych osobowych.  Równocześnie trwa także dyskusja nad obowiązkiem powoływania inspektora ochrony danych gospodarczych wśród podmiotów prywatnych. Sprostać temu może wyłącznie osoba mogąca się wykazać odpowiednią wiedzą w przedmiocie ochrony danych osobowych.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

CZAS TRWANIA: studia trwają dwa semestry (190 godziny)

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych.
 2. Zarządzanie ochroną danych osobowych.
 3. Ochrona danych osobowych – podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne.
 4. Tworzenie dokumentacji z zakresu danych osobowych.
 5.  Praktyczne aspekty ochrony informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne.
 6. Standardy ochrony informacji niejawnych w UE.
 7. Bezpieczeństwo informacji biznesowych. Teoretyczne i praktyczne aspekty ustanawiania i wdrażania tajemnicy przedsiębiorstwa.
 8. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.
 9. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem.
 10. Funkcjonowanie kancelarii tajnych. Obieg dokumentów niejawnych.
 11. Ochrona obiektów.
 12. Systemy informatyczne w ochronie informacji niejawnych.
 13. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w stanach kryzysowych/nadzwyczajnych.
 14. Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych.
 15. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1400 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 2900 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl