WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
LOGOPEDIA STOSOWANA SZKOLNA I PRZEDSZKOLNA; LOGORYTMIKA I KOMUNIKACJA JĘZYKOWA DLA NAUCZYCIELI

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: studia ukierunkowane są głównie na nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych, nieposiadających pełnego wykształcenia do prowadzenia zajęć z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej. Studia dają uprawnienia do pracy w charakterze asystenta logopedy i nauczyciela komunikacji interpersonalnej w placówkach oświatowych.
Absolwenci kierunku mogą kontynuować naukę na III i IV semestrze studiów Logopedia w celu uzyskania pełnych uprawnień logopedycznych

CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchacza do prowadzenia zajęć usprawniających z zakresu logopedii, logo rytmiki, komunikacji językowej, zaburzeń artykulacyjnych spotykanych najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Słuchacze uzyskają cząstkową wiedzę teoretyczną i praktyczną z  logopedii, nauki o języku,  pedagogiki i psychologii, która umożliwi im podjęcie pracy na stanowisku asystenta logopedy i nauczyciela komunikacji interpersonalnej  w przedszkolu i w szkole. Dodatkowo studia dostarczą umiejętności stosowania  różnych  formy muzyki i ruchu do zajęć grupowych. Pozwolą  zastosować w praktyce różne rodzaje ćwiczeń zgodnych z założeniami metodycznymi logorytmiki a także na wszechstronne usprawnianie komunikacji językowej wśród dzieci i młodzieży.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

CZAS TRWANIA: studia trwają dwa semestry (300 godziny)

BLOKI TEMATYCZNE:

1)       Wstęp do logopedii

2)      Anatomia i fizjologia aparatu mowy

3)      Nauka o języku

4)      Rozwój mowy dziecka - wpływ muzyki na rozwój dziecka.

5)      Rodzaje zaburzeń mowy dziecka

6)      Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje 

7)      Komunikacja językowa

8)      Elementy komunikacji alternatywnej

9)      Pedagogika specjalna z elementami psychiatrii dziecięcej

10)   Foniatria, audiologia i ortodoncja

11)    Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna

12)   Metodyka ćwiczeń logopedycznych 

13)   Wykorzystanie logorytmiki w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy.

14)   Emisja głosu i dykcja

15)   Praktyka

16)   Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1350 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 2800 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl