WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Studia inżynierskie

PIERWSZE 3 MIESIĄCE
ZA DARMO!!!

 

ZADZWOŃ DO NAS

tel. 74 8477 000

e-mail: rekrutacja@wwszip.pl
 

ZARZĄDZANIE

inżynieria procesu

inżynieria jakości

 

Forma studiowania: 


TRADYCYJNIE zajęcia odbywają się na terenie Uczelni w Wałbrzychu.

...INNOWACJE OTWIERAJĄ ŚWIAT

PRZY UŻYCIU KOMPUTERA - student uczestniczy w zajęciach z każdego miejsca na świecie bez wychodzenia z domu - w całości online, przez Internet - transmisja wideo z sali wykładowej, z możliwością zadawania pytań wykładowcy.

 

 

Czesne 390 zł  

Tabela opłat na I roku studiów

 

 

12 rat

10 rat

2 raty

1 rata

I

390 0

456 0

2 224 889,60

4 337 3 035,90

II

390  0

456 0

2 224 

 

III

390 0

456 0

   

IV

390 

456

   

V

390 

456

   

VI

390 

456

   

VII

390

456

   

VIII

390

456

   

IX

390

456

   

X

390 

456

   

XI

390 

     

XII

390 

   

 

Tabela opłat na II, III i IV roku studiów

  12 rat 10 rat 2 raty 1 rata
II rok 395 462 2 250 4 380
III rok 420 490 2 385 4 650
IV rok
(VII semestr)
5x 435  zł 5x 435 1x 2 125 -

 

 

DLACZEGO STUDIA INŻYNIERSKIE?

Uruchomienie studiów inżynierskich w  Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu jest odpowiedzią na potrzeby nie tylko lokalnego, ale również krajowego rynku pracy. Obecnie, jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów są wykwalifikowani inżynierowie, którzy wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, staną się jeszcze bardziej poszukiwanymi pracownikami.
Program studiów inżynierskich w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu skupia swoją uwagę nie tylko na przekazywaniu ogólnej i specjalistycznej wiedzy, która każdemu inżynierowi jest niezbędna, ale zapewnia również wszechstronne wykształcenie z zakresu zarządzania, finansów i rachunkowości. Dzięki temu, absolwent studiów inżynierskich będzie nie tylko znakomicie przygotowanym do zawodu, ale stanie się również elastycznym i mobilnym pracownikiem, potrafiącym doskonale odnaleźć się na turbulentnym rynku pracy.

 

PROPONOWANE SPECJALNOŚCI:

INŻYNIERIA JAKOŚCI

W specjalności tej kształci się specjalistę z zakresu: kształtowania, modelowania oraz implementacji systemów jakości według określonych standardów i norm, zarządzania jakością, metod certyfikacji systemów jakości, metod akredytacji i auditu, sterowania procesami, metrologii, prawnych aspektów jakości oraz metody kompleksowego zarządzania jakością TQM. Ponadto, przekazywana jest wiedza z zakresu ekonomiki jakości, psychospołecznych aspektów jakości, jak również innowacyjności i projektowania produktu, jakości opakowań, czy też systemów zapewniania jakości w logistyce.
Inżynierowie jakości są specjalistami w działach kształtowania jakości, rzeczoznawcami, auditorami systemów jakości oraz jakości wyrobów gotowych. Ich stanowiska pracy są stanowiskami samodzielnymi o indywidualnym charakterze, niemniej jednak blisko współpracują z działami produkcji, zaopatrzenia, sprzedaży i logistyki, stąd też wiedza z zakresu zarządzania i informatyki jest im niezbędna, aby w kompletny i efektywny sposób wypełniać swoje obowiązki.
Inżynier jakości to zawód wszechstronny, poszukiwany w wielu branżach, m.in. przemyśle, handlu, rolnictwie, czy też w transporcie. Specjaliści z tego zakresu zatrudniani są w działach zaopatrzenia i marketingu, w gospodarce magazynowej, w jednostkach certyfikujących jakość wyrobów, przygotowani są również do prowadzenia własnych firm produkcyjnych i handlowych.

Przedmioty specjalnościowe:

Inżynieria jakości

Zintegrowane systemy zarządzania jakością i BHP

Zarządzanie innowacjami

Ryzyko zasobów ludzkich

Wdrażanie, utrzymanie i rozwój systemów zarządzania jakością

Projektowanie procesów produkcyjnych

 

INŻYNIERIA PROCESU

Inżynier procesu to specjalność studiów umożliwiająca wszechstronne przygotowanie inżynierów zdolnych do nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w jednostkach kontroli jakości na stanowiskach menedżerów jakości oraz jednostkach usługowych. Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu nie tylko nauk przyrodniczych, ale również ekonomicznych podstaw jakości ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów przemysłowych (nieżywnościowych). Program nauczania obejmuje m.in. identyfikację i charakterystykę materiałów, charakterystykę wybranych grup produktów nieżywnościowych oraz analizę czynników wpływających na ich jakość i trwałość, ze szczególnym uwzględnieniem metod ich oceny według odpowiednio dobranej procedury badawczej oraz obowiązujących norm krajowych i międzynarodowych. Inżynier procesu jest również specjalistą z zakresu samodzielnego wykonywania ekspertyz towaroznawczych, wdrażania optymalnych rozwiązań w zakresie opakowania i przechowywania towarów oraz ich obrotem z wykorzystaniem aktualnych trendów logistycznych.
Specjalista – inżynier procesu – znajdzie zatrudnienie w działach związanych z produkcją, zaopatrzeniem, badaniami i rozwojem, kontrolą jakości i logistyką.

Przedmioty specjalnościowe:

Zintegrowana polityka produktowa przedsiębiorstwa

Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

Zarządzanie zmianami i projektami

Informacyjne podstawy decyzji marketingowych

Zarządzanie marką

JAK STUDIUJEMY NA STUDIACH INŻYNIERSKICH?

Studia INŻYNIERSKIE trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera.
Liczba zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

GWARANCJA STUDIOWANIA

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 Z DNIA  12.08.1996r. 

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  I  SPORTU  Nr DSW-3-4003/833/EK/REJ.103/05 Z DNIA 05.10.2005r.

 

Przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,

a o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia I-go stopnia z Uczelnią oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Istnieje możliwość zarezerwowania miejsca poprzez wysłanie zgłoszenia on-line, które dostępne jest na stronie internetowej Uczelni.

OD KANDYDATÓW WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Kwestionariusz osobowy
2. Świadectwo dojrzałości (kserokopia - oryginał do wglądu).
3. Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu).
4. dwie jednakowe fotografie (37x52 mm).
5. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni:

PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532

 

Na podstawie powyższych dokumentów zawierana jest umowa o naukę oraz warunkach odpłatności za studia I-go stopnia!!!

 

Podania kandydatów na I rok studiów wraz z kompletem niezbędnych dokumentów można składać w

Biurze Rekrutacji, ul. Wrocławska 10 w Wałbrzychu, pokój nr 3.

Godziny pracy Biura Rekrutacji: od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 16.00

 

Biuro Rekrutacji:
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych

gg 5319144
tel. 74 84 77 000
e-mail: rekrutacja@wwszip.pl

 

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego